Past Symposia

Previous symposia Proceedings Award winners

22nd Annual Symposium

Mississauga, March 19th - 20th, 2024

Proceedings Award Winners

21st Annual Symposium

London, March 22nd - 24th, 2023

Proceedings Award Winners

20th Annual Symposium

Virtual, March 22nd - 24th, 2022

Proceedings Award Winners

19th Annual Symposium

Virtual, March 23rd & 24th, 2021

Proceedings Award Winners

18th Annual Symposium

Virtual, March 26th & 27th, 2020

Proceedings Award Winners

17th Annual Symposium

London, March 28th & 29th, 2019

Proceedings Award Winners

16th Annual Symposium

Toronto, March 28th & 29th, 2018

Proceedings Award Winners

15th Annual Symposium

London, March 15th & 16th, 2017

Proceedings Award Winners

14th Imaging Network Ontario Symposium

Toronto, March 30th & 31th, 2016

Proceedings Award Winners

13th Imaging Network Ontario Symposium

London, March 30th & 31th, 2015

Proceedings Award Winners